Loading...
Tomasz Zarębski2018-10-17T12:12:43+00:00

O mnie

Nazywam się Tomasz Zarębski. Jestem studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Już od początku studiów angażuję się w działalność na rzecz społeczności akademickiej.

Przez lata zdobywałem doświadczenie w działalności studenckiej, wypełniając zadania na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. Szczególnie istotna była dla mnie możliwość reprezentowania koleżanek i kolegów jako Rzecznik Praw Studenta KUL. Aktualnie pełnię funkcję Przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Aktywnie przedstawiam studencką perspektywę w zespołach, komisjach i organach działających w ramach mojej Uczelni, odpowiedzialnych za zapewnianie jakości kształcenia.

Doceniając wagę współpracy z samorządami studenckimi z całej Polski zaangażowałem się w działalność ogólnopolską. Otrzymane zaufanie pozwoliło mi rozpocząć działalność w roli Wiceprzewodniczącego ds. prawnych Forum Uniwersytetów Polskich oraz członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekonany o konieczności dalszego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności wystartowałem w rekrutacji do grona ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2017 po pomyślnej weryfikacji mojej kandydatury, uczestniczę w ocenach programowych kierunków studiów. Cennym doświadczenie jest również reprezentowanie studentów w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podjąłem decyzję o kandydowaniu na Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP motywowany wizją wspierania samorządów studenckich w dobie czekających nas wyzwań. Kluczowym celem jaki sobie stawiamy jest sprawne i efektywne włączenie studentów w proces wdrażania i monitorowania przepisów Konstytucji dla Nauki.

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

za nami ciężki okres zwycięskiej batalii o kształt nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć. Ale to nie oznacza, że możemy teraz spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie. Przed nami kolejne wyzwania, tym razem związane z wdrożeniem i monitorowaniem nowych przepisów. Parlament Studentów RP w tych nowych okolicznościach musi znowu odpowiednio zadbać o interes studentów i samorządów studenckich. Jestem przekonany, że – jako osoba zajmująca się na co dzień prawem szkolnictwa wyższego, znająca PSRP “od podszewki” (z racji bycia członkiem Rady Wykonawczej w obecnej kadencji) oraz ściśle zaangażowana w tworzenie Ustawy 2.0 – mogę być gwarantem odpowiednich działań i pomyślnych rozwiązań.

W tym celu opracowałem kompleksowy program. Jego konstrukcji towarzyszy świadomość, iż jest to propozycja kierowana do wielu odbiorców o zróżnicowanych potrzebach – od studentów, poprzez ich przedstawicieli zrzeszonych w samorządy i komisje branżowe, aż po aktualnych i przyszłych aktywistów PSRP. Program powstał i wciąż ulega rozwojowi w oparciu o dialog podparty niezliczonymi spotkaniami ze studentami i samorządami studenckimi.

Proponując poniższe założenia programowe wyrażam przekonanie, iż są one wyartykułowanym głosem środowiska, którego odpowiednia reprezentacja zapewni silną pozycję studentów w środowisku akademickim oraz wysoką jakość kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego w przyszłości. Parlament Studentów RP to jednak nie tylko reprezentacja, ale również niezliczona społeczność – przepełniona energią, bogata w pomysły, prezentujące szerokie perspektywy – społeczność, za którą czuję się odpowiedzialny. Nadchodzący czas reformy polskiego szkolnictwa wyższego to wyjątkowa szansa, z której – jako studenci – nie możemy nie skorzystać.

Życzę Wam miłej lektury i zapraszam do zgłaszania swoich spostrzeżeń!

Program

MOTYW PRZEWODNI

Podstawą skutecznej i efektywnej realizacji zadań, przed jakimi staje Parlament Studentów RP w najbliższym czasie, jest stworzenie dynamicznego i kompetentnego zespołu osób, składającego się z ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

 1. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Skonstruowanie pakietu wzorcowych przepisów do statutów i regulaminów studiów, zawierającego modelowe, wariantowe rozwiązania w zależności od struktury uczelni – niezbędne z perspektywy studenckiej
 • Skonstruowanie wzorcowego regulaminu samorządu studenckiego
 • Opracowanie komentarza do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w części dotyczącej studentów i samorządów studenckich
 • Organizacja szkoleń dla samorządów studenckich z zakresu nowej ustawy i rozporządzeń wykonawczych
 • Organizacja szkoleń dla przewodniczących samorządów studenckich z zakresu nowych obowiązków wynikających z członkostwa w radzie uczelni
 • Organizacja serii konferencji dla samorządów studenckich, poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń na poszczególnych etapach wdrażania ustawy w uczelniach oraz wypracowywaniu rozwiązań bieżących problemów
 • Utworzenie platformy internetowej służącej jako narzędzie sprawnej komunikacji z samorządami studenckimi w sprawach związanych z ustawą
 • Prowadzenie szerokich konsultacji w sprawie zmian do ustawy i rozporządzeń w przypadku nowelizacji ustawy
 • Stały kontakt z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach dotyczących procesu wdrażania ustawy
 1. Efektywna współpraca z samorządami
 • Wsparcie prawne
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne
 • Wsparcie promocyjne i organizacyjne dla wydarzeń organizowanych przez samorządy i komisje branżowe
 • Opracowanie katalogu dobrych praktyk w kontekście organizacji imprez masowych
 • Organizacja różnego rodzaju szkoleń dla członków samorządów studenckich, np. z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność
 1. Wsparcie dla studentów
 • Utworzenie Biura Rzecznika Praw Studenta
 • Promocja Biura Rzecznika Praw Studenta oraz platformy helpdesk
 • Umożliwienie odbywania praktyk w Biurze Rzecznika Praw Studenta
 • Organizacja szkoleń dla Rzeczników Praw Studenta poszczególnych uczelni
 • Organizacja kampanii popularyzujących tematykę praw studenta na uczelniach
 • Utworzenie vademecum dobrych praktyk przy rozwiązywaniu spraw studenckich
 • Monitoring regulaminów studiów pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia praw studenta
 • Opracowanie i publikacja stanu przestrzegania praw studenta w polskich uczelniach
 • Zaangażowanie i dostępność PSRP przy rozwiązywaniu problemów w poszczególnych uczelniach
 1. Organizacja pracy, polityka informacyjna i wizerunek PSRP
 • Rada Wykonawcza, w której skład wejdą eksperci w swoich dziedzinach
 • Promocja rekrutacji do komisji PSRP oraz organizacja szkoleń dla ich członków
 • Otwarte posiedzenia Rady Studentów w ośrodkach akademickich
 • Konsultowanie aktów prawnych opiniowanych przez Radę Studentów ze środowiskiem studenckim
 • Dyscyplina w zakresie kontaktów i komunikacji – dyżury kontaktowe członków organów PSRP oraz pełnomocników, stały nacisk na płynność przepływu informacji oraz dostępność osób funkcyjnych w Parlamencie
 • Organizacja przepływu informacji za pośrednictwem komisji branżowych
 • Cykliczne spotkania z przedstawicielami komisji branżowych
 • Utworzenie zespołu prasowego
 • Rzetelna współpraca z mediami, w szczególności – akademickimi
 • Kontynuacja polityki przejrzystości finansowej, systematyczne informowanie o finansach PSRP podczas posiedzeń Rady Studentów
 • Badania ewaluacyjne opinii studentów i samorządów studenckich o działalności PSRP
 • Organizacja obchodów 25-lecia PSRP
 1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi oraz pozyskiwanie nowych partnerów i sponsorów PSRP
 • Poszerzanie relacji ze środowiskiem przedsiębiorców i pracodawców – nowe formy współpracy i zaangażowania partnerów
 • Wykorzystanie programów grantowych ogłaszanych przez instytucje publiczne oraz podmioty komercyjne w celu pozyskania środków finansowych na działalność projektową Parlamentu
 • Opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesowym
 1. Relacje z instytucjami przedstawicielskimi sektora nauki i szkolnictwa wyższego i innymi podmiotami
 • Cykliczne spotkania z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Spotkania z ministerstwami, które nadzorują tzw. uczelnie resortowe – przy udziale odpowiednich komisji branżowych
 • Współpraca z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Komisją Akredytacyjną
 • Współpraca z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich – rekrutacja przedstawicieli PSRP do poszczególnych komisji
 • Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów
 • Współpraca z Radą Dzieci i Młodzieży przy MEN
 • Współpraca z ogólnopolskimi organizacjami studenckimi
 1. Działalność międzynarodowa
 • Współpraca z Europejską Unią Studentów oraz krajowymi reprezentacjami studentów
 • Opracowanie katalogu dobrych praktyk z zakresu umiędzynarodowienia
 • Promocja międzynarodowych programów wymiany akademickiej
 • Promocja międzynarodowych programów stypendialnych i naukowych

Popierają mnie

Kontakt

Tomasz Zarębski

tel: 721 409 798
mail: tomaszzarebski1@gmail.com